ค้นหาเบอร์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน   โรงพยาบาลวิภาวดี

โทรศัพท์  077 – 292144 , 077 – 292146 (การเงิน) โทรสาร  077 - 292135

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อห้อง

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อห้อง

101

ธุรการ/งาน จ.

121

หน่วยจ่ายกลาง

102

งานพัสดุ/งานการเงิน

122

งานยานพาหนะ

103

ห้อง ผอ.

123

หัวหน้าบริหาร

104

หน.พยาบาล/ห้องคุณภาพ

124

งานหลักประกัน

105

กายภาพบำบัด

125

ห้อง X-RAY

106

งานเปล

126

ห้องให้คำปรึกษา

107

ห้องรอคลอด

127

ห้องแพทย์แผนไทย

108

ห้องทันตกรรม

128

ห้องตรวจ 3

109

ห้อง ER

129

ห้องพักแพทย์ชั้น 2

110

ห้องบัตร

130

หน้าห้องตรวจอาคารศรีวิภา

111

งานผู้ป่วยนอก

131

ห้องฝากครรภ์

112

งานชันสูตร

132

งาน IT

113

ห้องตรวจ 1

201

บ้านพักผู้อำนวยการ

114

ห้องตรวจ 2

202

บ้านพักทันตแพทย์

115

งานเภสัชกรรมฯ

203

บ้านพักแพทย์ 172/2

116

ห้องเก็บเงิน

204

บ้านพัก หน.บริหารฯ

117

งานเวชฯ

205

บ้านพักแพทย์

118

งานผู้ป่วยใน

206

บ้านพักแพทย์ 6 หลัง

119

ป้อมยาม

301

โรงอาหาร

120

งานซ่อมบำรุง(ห้องช่าง)

302

งานซักฟอก

120

คลังพัสดุ

303

หัวหน้างานประกัน