ผู้บริหาร

นายอารัมภ์ พัทโร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี
เกี่ยวกับโรงพยาบาล
-:  ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลวิภาวดี  :-

            โรงพยาบาลวิภาวดี  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จัดเป็นพื้นที่ในเขตทุรกันดารตั้งอยู่เลขที่ 172 หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยสหกรณ์นิคมท่าฉางได้จัดสรรที่ดินในพื้นที่สำหรับส่วนราขการจำนวน 34 ไร่
             พ.ศ.2543 สส.นิภา  พริ้งศุลกะ  รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลวิภาวดี จำนวนเงิน 19 ล้านกว่าบาท และได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 
             พ.ศ.2543 สส.นิภา  พริ้งศุลกะ  รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลวิภาวดี จำนวนเงิน 19 ล้านกว่าบาท และได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 
เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ  ทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการู้ป่วยได้จนกระทั่งวันที่ 11 มิถุนายน 2545 สำนักงานสธารณสุขอำเภอวิภาวดี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้จัดประชาคมแกนนำสุขภาพโรงพยาบาลโรงพยาบาลวิภาวดี  เพื่อหาแนวทางการเปิดโรงพยาบาลโดยมอบหมายให้ นายแพทย์ศราวุธ  เรืองนาม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าฉางพร้อมคณะทำงาน  คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชาชนนในอำเภอวิภาวดีเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล จำนวน 34 คน 
          และเมื่อ 24 ตุลาคม 2545 โรงพยาบาลวิภาวดีได้ทำการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดย นายแพทย์ ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงษ์ปฏิบัติการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีโดยให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก
          ซึ่งได้รับการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวมถึงบุคลากรจากโรงพยาบาลท่าฉาง จนกระทั่งถึงเดือน พฤกษภาคม 2546 จังหวัดได้จัดสรรบุคลากรรวมทั้งแพทย์มาประจำที่โรงพยาบาลวิภาวดี และเปิดบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมงจนถึงปัจจุบัน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลวิภาวดี ปีงบประมาณ 2557

 

วิสัยทัศน์ (VISION)           องค์กรมาตรฐาน การจัดการสุขภาพชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (MISSION)          ให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

            •มีการบริหารจัดการทรัพยากรและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
          สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยและเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
              ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

คำขวัญ (SLOGAN)               อบอุ่นเหมือนบ้าน         โรงพยาบาลวิภาวดี


ผลงาน
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 077-292144 ต่อ 132 คุณหทัยพันธ์  อินทร์จันทร์ หรือ E-mail.Happyam23@gmail.com