ผู้บริหาร

นายอารัมภ์ พัทโร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายใน

โรงพยาบาลวิภาวดีมีหน่วยงานย่อยดังนี้
- กลุ่มงานการแพทย์

- กลุ่มงานทันตกรรม

- กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

- กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

- กลุ่มงานรังสีวิทยา

- กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

- กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

- กลุ่มงานการจัดการ

- กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

-กลุ่มงานการพยาบาล

พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 077-292144 ต่อ 132 คุณหทัยพันธ์  อินทร์จันทร์ หรือ E-mail.Happyam23@gmail.com