ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
EB1.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และการวางแผน การแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.4 KB 369
1.2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.39 KB 360
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.3 KB 351
1.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.77 KB 347
1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.45 KB 341
1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.53 KB 348
EB2.หน่วยงานมีการเปืดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุปัน
2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร 355
2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร 356
2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 349
2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 341
2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฎิบัติงานของหน่วยงาน 341
2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภาระกิจของ หน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี งบประมาณ 2564 338
2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 345
2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และ อำนวจตามภาระกิจหน่วยงาน 341
2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 344
2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ 337
2.1.11 พระราขบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 344
2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 335
2.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563 336
2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุกปัจจุบัน 341
2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 342
2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ชองหน่วยงาน 339
2.3 แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงาน(แผนการปฏิบัติการประจำปีของหน่วย ทุหแผน) 340
2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 337
2.5 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเรื่องการปฎิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 338
2.6 หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 333
2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 343
2.8 รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 338
2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย 339
2.9.1 การสิเคราะห์ผลการจักซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2563) 337
2.9.2 แผนการจัดซื้อจักจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 342
2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดวื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง 340
2.9.4 ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 338
2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) ตุลาคม 63 พฤศจิกายน63 ธันวาคม 63 มกราคม 64 กุมภาพันธ์ 64 มีนาคม 64 เมษายน64 พฤษภาคม 64 มิถุนายน 64 กรกฎาคม 64 สิงหาคม 64 กันยายน6 335
2.10 คู่มือการปฎิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนัยสนุนของหน่วยงาน 334
2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญ้ติการแำนวยความสะดวกในหารพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558(ถ้ามี) 339
3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 335
EB3.หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหา พัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปเผลแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 338
3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 343
3.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 340
EB4.หน่วยงานมีมาตราการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประม
4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน 342
4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 340
4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 343
4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 342
4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 335
4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 334
4.1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 341
4.2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุนทุกและงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน) 335
4.12.1หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 341
4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 338
4.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 354
4.2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 332
4.3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 333
4.3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน 329
4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 331
4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 328
4.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 331
4.3.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 329
EB5.หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 335
5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร 1)ในทุกๆไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 ไ 329
5.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 330
5.3.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.2 ในระบบ MITAS 326
ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูล ผู้ป่วยใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.04 KB 41
ข้อมูลอันดับโรคผู้ป่วยนอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.48 KB 42
ข้อมูลอันดับโรคผู้ป่วยใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.85 KB 44