ผู้บริหาร

นายอารัมภ์ พัทโร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลวิภาวดี

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมาบริการ

.................................................

ด้วย โรงพยาบาลวิภาวดี  อำเภอวิภาวดี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   มีความประสงค์จะรับ

สมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน   2  ตำแหน่ง และ และจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม                                จำนวน   1   อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว)

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานทางด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเภสัชกร ทำยาฉีด ยาเม็ด และยาน้ำ การช่วยจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์ ทำบัญชี เวชภัณฑ์ แยกประเภทต่าง ๆ ช่วยเก็บและรักษาเวชภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

หน้าที่โดยย่อ      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

อัตราค่าจ้างขั้น                   -  เงินเดือน                          9,535  .-  บาท ต่อเดือน                                                                                   -  ค่าตอบแทนฉบับที่ (11) 1,200 .-  บาท ต่อเดือน  

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง        1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

                                                       2.  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

                                                       3.  ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

                                    4.  เพศชาย หญิง อายุระหว่าง  20 ปีขึ้นไป

                          5.  มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

                          6.  ประพฤติดี ไม่สูบบุหรี่ และดื่มสุรา มีจิตบริการผู้อื่น

                          7.  กรณีเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมิได้อยู่ในระหว่างการผ่อนผัน

 

 

 

 

 

 

 

 

/2.ตำแหน่ง....

 

 

- 2 -

 

 

2. ตำแหน่งพนักงานเกษตรขั้นพื้นฐาน                         จำนวน  1  อัตรา                  (ลูกจ้างชั่วคราว)

 

หน้าที่โดยย่อ  

-  ปฏิบัติงานสวน จัดสวน ตกแต่งสวน บำรุงรักษาดูแลต้นไม้

-  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6

2. มีความรู้และประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน สวน จัดสวน ตกแต่งสวน การบำรุงรักษาดูแลต้นไม้ เพาะชำขยายพันธุ์พืช

3. มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติต่อหน้าที่

4. ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา  

 

อัตราค่าจ้างขั้น                   -  เงินเดือน                          6,905  .-  บาท ต่อเดือน                                                                                   -  ค่าตอบแทนฉบับที่ (11) 1,200 .-  บาท ต่อเดือน  

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ                           จำนวน   1   อัตรา                ( จ้างเหมาบริการ)

 

หน้าที่โดยย่อ      

                                -  จัดทำเอกสารจัดซื้องานซ่อมทุกชนิด

                                -  จัดทำเอกสารจัดจ้างงานก่อสร้าง

                                -  จัดทำเอกสารจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาอื่น ๆ

                                -  จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ตรวจสอบประจำปี และแทงจำหน่าย

                                -  ควบคุมการเบิกจ่ายคลังพัสดุ และส่งวัสดุคงคลังให้งานการเงิน

 

อัตราค่าจ้างขั้น                   -  เงินเดือน         8,600  .-  บาท ต่อเดือน                                   

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง       1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาดังกล่าวข้างต้น

                                    2.  เพศชาย หญิง อายุระหว่าง  20 – 40 ปี

                          3.  มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

                          4.  ประพฤติดี มีจิตบริการผู้อื่น

                          5.  กรณีเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมิได้อยู่ในระหว่างการผ่อนผัน

 

 

/3.ตำแหน่ง....

 

- 3 –

 

4. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย    จำนวน  1  อัตรา     (จ้างเหมาบริการ)

 

หน้าที่โดยย่อ  

1.ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

2.ดูแลรักษาทรัพย์สินและอาคารไม่ให้เกิดอันตราย  สูญหาย หรือเสียหาย

3.ตรวจตราบริเวณต่างๆ  ภายในโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย

4.ดูแลการผ่าน เข้า – ออก  ภายในโรงพยาบาลของบุคลากร , ผู้มารับบริการ

5.อำนวยความสะดวกจราจร  ได้แก่  การจัดระเบียบที่จอดรถ แม่ค้าแผงลอย

6.เปิด – ปิดประตูภายในอาคารสถานที่ตามเวลาที่กำหนด

7.เปิด – ปิดไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนด

8.ควบคุม  แก้ไข  แจ้งเหตุ ระงับเหตุการณ์ต่างๆ  ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

9.ในเวรดึกตั้งแต่เวลา24.00เป็นต้นไป  เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติงาน  เพื่อช่วยเหลือพยาบาลในการยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย  กรณี ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  หรือตามที่ได้รับการร้องขอ

10.เขียนรายงานเหตุการณ์ประจำเวรที่มาปฏิบัติหน้าที่  และรายงานต่อผู้รับผิดชอบดูแลทุกเวร

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. เพศชาย สัญชาติไทย  อายุระหว่าง  28 45 ปี 

2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

3. ประพฤติดี ไม่ดื่มสุรา มีจิตบริการผู้อื่น

4. มีสภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง  ไม่มีโรคประจำตัว  ที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

5  ไม่เคยถูกต้องโทษคดียาเสพย์ติดและคดีอาญาอื่น โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2561,12:25   อ่าน 881 ครั้ง

พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 077-292144 ต่อ 132 คุณหทัยพันธ์  อินทร์จันทร์ หรือ E-mail.Happyam23@gmail.com