ข่าวประชาสัมพันธ์
MOIT 23(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (อ่าน 11) 15 ก.ย. 65
MOIT 23(2) Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91 เล่มคู่มือการประเมินฯ ) แนบตามข้อ 1. (รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form) (อ่าน 16) 15 ก.ย. 65
MOIT 23(1) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ Google Form และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ (อ่าน 10) 15 ก.ย. 65
MOIT 20(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (อ่าน 8) 15 ก.ย. 65
MOIT 20(2) รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS (อ่าน 8) 15 ก.ย. 65
MOIT 20(1) บันทึกข้อความรับทราบการรายงาน รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์ (อ่าน 7) 15 ก.ย. 65
MOIT 17(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (อ่าน 9) 15 ก.ย. 65
MOIT 17(2.2) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (อ่าน 8) 15 ก.ย. 65
MOIT 17(2.1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ (อ่าน 9) 15 ก.ย. 65
MOIT 17(1.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (อ่าน 8) 15 ก.ย. 65
MOIT 17(1.2) รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565) (อ่าน 10) 15 ก.ย. 65
MOIT 17(1.1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ (อ่าน 8) 15 ก.ย. 65
MOIT 14(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (อ่าน 7) 15 ก.ย. 65
MOIT 14(2) รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติฯ (อ่าน 8) 15 ก.ย. 65
MOIT 14(1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติ ฯ (อ่าน 6) 15 ก.ย. 65
MOIT 13(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (อ่าน 6) 15 ก.ย. 65
MOIT 13(2) รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน (อ่าน 7) 15 ก.ย. 65
MOIT 13(1) บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (อ่าน 6) 15 ก.ย. 65
MOIT 11(4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (อ่าน 7) 15 ก.ย. 65
MOIT 11(3.2) สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤกติมิชอบ (อ่าน 6) 15 ก.ย. 65
MOIT 11(3.1) สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (อ่าน 7) 15 ก.ย. 65
MOIT 11(2) บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (อ่าน 7) 15 ก.ย. 65
MOIT 11(1) บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 - 31 สิงหาคม 2565) (อ่าน 8) 15 ก.ย. 65
MOIT 5(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) (อ่าน 8) 15 ก.ย. 65
MOIT 5(2) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 (อ่าน 8) 15 ก.ย. 65
MOIT 5(1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) (อ่าน 8) 15 ก.ย. 65
MOIT 4(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) (อ่าน 6) 15 ก.ย. 65
MOIT 4(2.2) รายงานผลการดำเนินการ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (เงินบำรุง) ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 7) 15 ก.ย. 65
MOIT 4(2.1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) (อ่าน 8) 15 ก.ย. 65
MOIT 5(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ไตรมาส 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565) (อ่าน 7) 01 ก.ย. 65