ข่าวประชาสัมพันธ์
MOIT 13(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (อ่าน 10) 21 มี.ค. 66
MOIT 13(2) รายงานการประเมินฯ ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯ จากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แนบตามข้อ 1. นำขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (อ่าน 7) 21 มี.ค. 66
MOIT 13(1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (อ่าน 10) 21 มี.ค. 66
MOIT 21(5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน (อ่าน 13) 17 มี.ค. 66
MOIT 21(4) ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม (อ่าน 10) 17 มี.ค. 66
MOIT 21(3) กิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) (อ่าน 10) 17 มี.ค. 66
MOIT 21(2) ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน 3 ฉบับ) (อ่าน 8) 17 มี.ค. 66
MOIT 21(1) บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (อ่าน 8) 17 มี.ค. 66
MOIT 20(6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน การอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 (อ่าน 8) 17 มี.ค. 66
MOIT 20(4) รายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน (อ่าน 9) 17 มี.ค. 66
MOIT 20(5) ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม โครงการอบรม "เสริมสร้างการรักษาวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 7) 17 มี.ค. 66
MOIT 20(3) บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วย (อ่าน 6) 17 มี.ค. 66
MOIT 20(2) รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน (อ่าน 8) 17 มี.ค. 66
MOIT 20(1.2) โครงการอบรม "เสริมสร้างการรักษาวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 8) 17 มี.ค. 66
MOIT 20(1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการอบรม "เสริมสร้างการรักษาวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 5) 17 มี.ค. 66
MOIT 10(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) (อ่าน 5) 17 มี.ค. 66
MOIT 10(2.2) สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) (อ่าน 3) 17 มี.ค. 66
MOIT 10(2.1) สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) (อ่าน 4) 17 มี.ค. 66
MOIT 10(1) บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) (อ่าน 6) 17 มี.ค. 66
MOIT 8(6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โครงการอบรม (อ่าน 4) 17 มี.ค. 66
MOIT 8(5) ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรม ณ สถานที่จัดการอบรม (On-site) หรือรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) โครงการอบรม (อ่าน 7) 17 มี.ค. 66
MOIT 8(4) รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (อ่าน 3) 17 มี.ค. 66
MOIT 8(3) บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (อ่าน 4) 17 มี.ค. 66
MOIT 8(2) รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย (อ่าน 6) 17 มี.ค. 66
MOIT 8(1.2) โครงการอบรม "เสริมสร้างการรักษาวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 4) 17 มี.ค. 66
MOIT 8(1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการอบรม "เสริมสร้างการรักษาวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 5) 17 มี.ค. 66
MOIT 5(3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 4) 17 มี.ค. 66
MOIT 5(2) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 9) 17 มี.ค. 66
MOIT 5(1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 3) 17 มี.ค. 66
MOIT 4(2.3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินบำรุง) ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2566 (อ่าน 4) 17 มี.ค. 66