ผู้บริหารหน่วยงาน

นายรุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลวิภาวดี

นางสาวกาญจนา ทองทิพย์
นายแพทย์ปฏิบัติการหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์

นางสาวธัญวรรณ ทรัพย์มี
ทันตแพทย์ปฎิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

นางสุวรรณี พรหมวิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

นางชนกพร ปี้บ้านท่า
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวฯ

นางปัณณ์ฉัตร บุณยทัต
เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

นายศิริพงศ์ ศรีภักดี
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นายสุทธาวัฒน์​ พร​สุข​นิมิต​กุล​
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ

นางสุรากรี มุสิกพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นางสาวธีรภรณ์ ศรีอุ่น
แพทย์แผนไทย หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย

นางสาวรสสุคนธ์ ทองบุญชู
นักกายภาพบำบัด หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู